Post Tagged with: "r k studio"

आग सिनेमा केरऽ निर्माण स्थल मुंबई केरऽ मशहूर आर.के. स्टूडियो आग स॑ जली क॑ खाक

आग सिनेमा केरऽ निर्माण स्थल मुंबई केरऽ मशहूर आर.के. स्टूडियो आग स॑ जली क॑ खाक

मुंबई : आग सिनेमा केरऽ निर्माण स्थल मुंबई केरऽ मशहूर आर.के. स्टूडियो आग स॑ जली क॑ खाक होय गेलऽ छै । आर.के. स्टूडियो मुंबई केरऽ चेंबूर इलाका म॑ छै । भीषण आग लगला स॑, स्टूडियो जली क॑ पुरा तरह स॑ छारऽ म॑ बदली गेलऽ छै । घटना म॑ केकरो घायल या हताहत होय के खबर नै छै । पर स्टूडियो खंडहर म॑[Read More…]

error: Content is protected !!