Post Tagged with: "Doha Kosh"

सरह / सरहपा केरऽ बौद्ध महामुद्रा निर्देश – लामा कुंगा चोऐदक द्वारा पठित

सरह / सरहपा केरऽ बौद्ध महामुद्रा निर्देश – लामा कुंगा चोऐदक द्वारा पठित

 लामा कुंगा चोऐदक द्वारा पठित सरह (सरहपा) केरऽ बौद्ध महामुद्रा निर्देश  Buddhist Mahamudra instruction of Saraha, recited by Lama Kunga Choedak  Reference: https://www.youtube.com/watch?v=1zXfa-ZWvSQ&feature=youtu.be 

गीतिका – सरह / सरहपा

गीतिका – सरह / सरहपा

गीतिका – सरह / सरहपा– नाद न बिन्दु न रवि-शशि मंडल चीआ राअ सहावे मूकल । उज्ररे उजु छडि मा लेहु बंक, निउडि बोहिमा जन्हुरे लंक ।। हाथेर कंकण मा लेहुं दप्पण अपने आपा बुझतु निअयण । पार उठ्यारें सोई मजिई, दुज्जण संगे अवसरि जई ।। बाम-दहिण जो खाला दिखाला, सरह भणइ बप । उजु चट भाला ।। Angika Poetry[Read More...]

दोहा – सरह / सरहपा

दोहा – सरह / सरहपा

दोहा – सरह / सरहपा– जाव ण आइ जणिज्जइ, तखम सिस्स करेई। अन्धाँ अन्ध कठाव तिम, वेणण कि कूव पडेई ।। णउतं बाआहि गुरू कहइ, णउतं बु ज्झई सीस । सहजा मिअ-रसु सकल जग, कासु कहिज्जइ कीस ।। Angika Poetry : दोहा (Doha) Poetry from Angika Poetry Book : दोहाकोश (Dohakosh) Poet :सरह / सरहपा  (Sarah / Sarahpa ) Reference Books /[Read More...]