Post Tagged with: "सरहपाद"

सरह / सरहपा केरऽ बौद्ध महामुद्रा निर्देश – लामा कुंगा चोऐदक द्वारा पठित

 लामा कुंगा चोऐदक द्वारा पठित सरह (सरहपा) केरऽ बौद्ध महामुद्रा निर्देश  Buddhist Mahamudra instruction of Saraha, recited by Lama Kunga Choedak  Reference: https://www.youtube.com/watch?v=1zXfa-ZWvSQ&feature=youtu.be  संबंधित अंगिका समाचार पढ़ऽ / Read similar Angika News :अंगिका भाषा का साहित्यिक परिदृश्यफऽल एक फैदा अनेक : इमलीसरकारी उपेक्षा केरऽ शिकार बिहार अंगिका अकादमी केरऽ…अंगिका भाषा आंदोलन केरऽ पुरोधा आरू अंगिका साहित्य…अंग देश केरऽ बेटी श्रेयसी सिंह न॑ राष्ट्रमंडल खेल म॑…संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी आरू अंगिका केरऽ…बिहार अंगिका अकादमी केरऽ उद्देश्य क॑ धरातल प॑ उतारै…अंगिका क॑ साजिशमुक्त कराय क॑ एकरऽ विकास के पथ…अंगिका भाषा क॑ संविधान के आठमऽ अनुसूची म॑ शामिल…जाह्न्वी अंगिका संस्कृति संस्थान न॑ बिहार अंगिका…

error: Content is protected !!