Post Tagged with: "राजमहल"

अंग देश केरौ तीन सीट – राजमहल, दुमका, गोड्डा अन्तर्गत सात जिला मँ आय अंतिम चरण के मतदान

अंग देश केरौ तीन सीट – राजमहल, दुमका, गोड्डा अन्तर्गत सात जिला मँ आय अंतिम चरण के मतदान

अंग देश केरौ तीन सीट – राजमहल, दुमका, गोड्डा अन्तर्गत सात जिला मँ आय अंतिम चरण के मतदान । दुमका । १९ मई, २०१९ । अंग देश केरौ तीन सीट – राजमहल, दुमका, गोड्डा मँ आय अंतिम चरण के मतदान करलौ जाय रहलौ छै । ई तीन लोकसभा सीट अन्तर्गत अंग देश केरौ छो जिला – साहेबगंज,पाकुड़,दुमका,गोड्डा,जामताड़ा आरू देवघर मँ वोट डाललौ जैतै । तीनों सीट प भोरे सात बजे सँ साँझैं चार बजे तलक मतदान होतै । अंग देश केरौ ई तीन सीटौ प कुल ४५६४६८१ मतदाता ४२ प्रत्याशी केरौ भाग्य के फैसला करतै । अंतिम चरण मँ होय रहलौ अंग देश केरौ ई तीन लोकसभा क्षेत्र मँ सबसँ जादे १७१४८६२ मतदाता गोड्डा मँ छै । जबकि  राजमहल मँ १४५३५११ मतदाता आरू दुमका मँ १३९६३०८ मतदाता आपनौ मताधिकार के प्रयोग करतै । मरद मतदाता के संख्यां २३६४५४१ आरू जनानी मतदाता के संख्या २२००११९ छै । एकरौ अलावे २१ थर्ड जेंडर के मतदाता छै । गोड्डा… Read More

error: Content is protected !!