Post Tagged with: "धमपा"

गीतिका – धमपा / धर्मपा

गीतिका – धमपा / धर्मपा

गीतिका – धमपा / धर्मपा– कम-कुलिश माँझे भमई लेली । समता जोएँ जलिल चण्डाली ।। डाह डोम्बिधरे लागेलि आगी । ससहर लइ सिंचुहु पाणी।। णउ खरे जाला धूम ण दी सइ । मेरू सिहर लइ गअण पइ सइ ।। दाढइ हरिहर ब्राह्मण नाडा (भठ्ठा) । दाढँइ नव-गुण शासन पाडा (पट्ठा) ।। भणइ धाम फुड़ लेहुरे जाणी । पंचनाले ऊठे (ऊध) गेल[Read More...]