बथनमा

बथनमा

Angika – बथान, बथनमा

Hindi –  मवेशी बाँधने का स्थान

English –