थापी

थापी

Angika – थापी

Hindi – पुचारा, थपनी, ठोकनी, थापना

English – Dabber