डायनो एकाध घऽर छोड़ै छै | अंगिका कहावत

डायनो एकाध घऽर छोड़ै छै

अर्थ –  निर्मम व्यक्ति का एकाध स्नेहपूर्ण व्यवहार  ।