मऽन केरऽ हुअ॑ त॑ अच्छा मऽन केरऽ नै हुअ॑ त॑ जादे अच्छा

मऽन केरऽ हुअ॑ त॑ अच्छा, मऽन केरऽ नै हुअ॑ त॑ जादे अच्छा

मऽन केरऽ नै हुअ॑ त॑ जादे अच्छा केना हुअ॑ सकै छै भला ?

दरअसल जोन मनऽ हिसाब स॑ नै हुऐ छै ओकरऽ मतलब वू भगवान हिसाब स॑ होय छै ।

आरू जे भगवान के हिसाब स॑ होय छै ओह॑ होना रहै छै, आरू ओह॑ सबस॑ अच्छा होय छै ।

(हरिवंश राय बच्चन – अमिताभ बच्चन वार्तालाप)