लोगें नै जानै छै कि बहुत प्यार केना संभाललऽ जाब॑ सकै छै

अपनऽ प्यार ज्यादा व्यक्त नै करना चाहियऽ ।  जेना कि लोगऽ क॑ सही-सही नै पता होय छै कि क्रोध आरू नफरत क॑ केना संभाललऽ जाब॑ सकै छै, ओन्हैं वू ई भी नै जानै छै कि बहुत प्यार केना संभाललऽ जाब॑ सकै छै ।  यह॑ कारण छै कि जादा प्यार जतैला प॑ लोग भागी जाय छै । त॑, अपनऽ प्यार के अभिव्यक्ति बहुत ही सोची समझी सँभली बूझी मापी क॑ करऽ ।

 

We should not express love too much. Like people don’t know how to handle anger and hatred, they also don’t know how to handle too much love. This is the reason why people run away. So, be very measured in your expression of love.