लामा कुंगा चोऐदक द्वारा पठित सरह (सरहपा) केरऽ बौद्ध महामुद्रा निर्देश 

Buddhist Mahamudra instruction of Saraha, recited by Lama Kunga Choedak

 Reference: https://www.youtube.com/watch?v=1zXfa-ZWvSQ&feature=youtu.be 

Comments are closed.

error: Content is protected !!